Dit doen wij

Zorgen over nieuw beleid waterschap De Dommel: alleen nog financiële schadevergoeding voor agrariërs  

Geplaatst: 16-05-2024

Waterschap De Dommel wil niet langer investeren in technische maatregelen zoals drainage of het ophogen van akkers om landbouwkundig gebruik naast nieuw ingerichte beken en natuurgebieden mogelijk te houden. In plaats daarvan biedt het agrarische ondernemers alleen nog een schadevergoeding in euro’s aan. Deze ontwikkeling baart Verschel & Van Dun grote zorgen. 

Het voorstel is gedaan door het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel en heeft als doel om in lijn met de door dit Waterschap ingezette watertransitiede juridische grondslag te bieden voor enkel financiële compensatie van schade bij betrokkenen. Deze beleidsregel is volgens het bestuur noodzakelijk, omdat anders wettelijk gestelde doelen niet, of onvoldoende worden behaald.   

Compenserende maatregelen

Hiermee wijkt het bestuur af van het in 2010 opgestelde richtlijn waarin de Brabantse waterschappen samen met provincie Noord-Brabant afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met schade die veroorzaakt wordt door maatregelen voor ‘natte natuurparels. In die leidraad staat nadrukkelijk dat het treffen van compenserende maatregelen (technisch compenseren) in het algemeen de voorkeur heeft boven een schadevergoeding. 
Doel van de watertransitie is de relatie tussen duurzaam grondgebruik en grondwaterstanden versterken. Het idee hierbij is om de huidige functies aan te passen aan veranderende bodem- en watersystemen. Het teelt volgt peil’-principe. 

Grote zorgen 

“Deze voorgenomen beleidswijziging baart ons zorgen”, zegt Dirk Beekmans namens adviesbureau Verschel & Van Dun. “In de beekdalen komen diverse functies voor. Agrariërs zorgen voor de belangrijke functie van voedselvoorziening. Met dit nieuwe beleid lijkt het waterschap vooral nog oog te hebben voor de functie natuur. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor agrariërs in die gebieden.” 

Het aanpassen van het watersysteem is belangrijk vanwege klimaatverandering. Dit kan immers leiden tot droogte of juist extreme neerslag en wateroverlast. Beekmans benadrukt dat juist met boeren samengewerkt, geïnnoveerd en geïnvesteerd moet worden in het gebied zodat zij ook kunnen bijdragen aan een beter waterbeheer. Met alleen afkopen mis je deze kansen, daar is niemand bij gebaat. Hij wijst hierbij op diverse projecten die Verschel & Van Dun samen met het waterschap heeft mogen realiseren en waarbij recentelijk zelfs nog werd gesproken van ‘een voorbeeldproject’ voor wat betreft innovatieve waterinfiltratie.  

‘Dialoog is noodzakelijk!’ 

Het is volgens Beekmans van groot belang dat er een dialoog blijft tussen alle betrokken partijen. “Het gesprek gaat dadelijk alleen nog maar over schade vergoeden. Als het waterschap stopt met praten over investeren in maatregelen die landbouw naast natuur mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld drainage in beekdalen, heeft dat grote gevolgen voor boeren. Het belemmert hun ontwikkeling en maakt het uiteindelijk onmogelijk om te blijven boeren. Wij streven juist naar oplossingen die gunstig zijn voor alle betrokken partijen”, benadrukt Beekmans. Dat kan alleen door met elkaar in gesprek te blijven, dan kunnen beide doelen worden bereikt.” 

‘Economische en ecologische belangen’ 

Het vinden van een balans tussen landbouw en natuurbehoud is volgens de adviseur cruciaal voor de toekomst van het gebied. Het is duidelijk dat een breed gedragen oplossing nodig is die rekening houdt met zowel economische als ecologische belangen in de regio.” 

Zienswijzen indienen? 

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uw zienswijzen tegen het beleidsvoorstel indienen? Dat kan nog een paar dagen tot uiterlijk dinsdag 21 mei aanstaande. We helpen u graag hierbij. (Zelfs in het weekeinde of met Pinksteren). Neem contact op met Dirk Beekmans via dirkbeekmans@verschelvandun.nl of 06-12428908. 

 

 

Nieuws overzicht