Dit doen wij

Procedure totstandkoming bestemmingsplan

Geplaatst: 25-05-2023

Wanneer u uw locatie wil ontwikkelen maar dit niet past binnen het bestemmingsplan dan kunt u daar een bestemmingsplanwijziging voor aanvragen. Dit kan onder andere door het doorlopen van een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan of door het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan. Voordat deze procedure wordt opgestart is medewerking van de gemeente vereist. Het voortraject bestaat uit het indienen van een verzoek bij het college (principeverzoek) en eventuele overleggen met medewerkers van de gemeente.

Drie hoofdonderdelen
Verleent de gemeente medewerking  aan een bestemmingsplanprocedure voor de gewenste ontwikkeling van uw locatie? Dan gaan wij aan de slag met de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • De toelichting: Dit document bevat een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie. Tevens toetsen ze aan diverse relevante beleidsdocumenten en milieukundige en planologische aspecten. Onderdeel van deze toelichting zijn de diverse onderzoeken die nodig zijn om de diverse aspecten te verantwoorden. Eventuele bijlagen worden toegevoegd aan de toelichting. 
  • De regels: In de regels staat beschreven wat er is toegestaan op welke bestemmingen of binnen welke aanduidingen. In de regels kan ook worden verwezen naar bijlagen die aan de regels zijn toegevoegd;
  • De verbeelding: De verbeelding laat zien waar welke bestemmingen en functies worden toegelaten.

De regels en verbeelding zijn uiteindelijk het juridisch leidende kader voor het bouwen van bouwwerken en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken. Deze documenten komen uiteindelijk digitaal beschikbaar. Het bestemmingsplan wordt gepubliceerd  op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bij een nieuwe ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld bestaande uit deze drie hoofddocumenten. Deze documenten gaan naar de gemeente ter beoordeling en toetsing. Eventuele opmerkingen van de gemeente, worden in samenspraak met de gemeente, aangepast om te komen tot een volledig en juridisch correct bestemmingsplan.

Akkoord gemeente, wat dan?
Wanneer de gemeente akkoord is met de inhoud van het bestemmingsplan, wordt het plan in procedure gebracht.   

  • De formele procedure begint met het plan voor te bespreken met de wettelijke vooroverlegpartners van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld de provincie, waterschap en veiligheidsregio. Deze partijen krijgen de gelegenheid om een reactie te geven op het plan alvorens het bestemmingsplan de verdere procedure doorloopt;
  • Na eventuele aanpassing van de vooroverlegreacties besluit de gemeente of het plan klaar is om als ontwerp ter inzage te leggen. Deze publicatie wordt online bekendgemaakt in het gemeenteblad en vaak in de lokale huis-aan-huis-krant;
  • Na publicatie ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een wettelijke periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen de stukken inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeente;
  • Voor vragen, opmerkingen en/of bezwaren tegen de ontwikkeling kan door iedereen een zienswijze worden ingediend richting het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

Na afloop van de inzagetermijn worden eventuele ingekomen zienswijzen beoordeeld door de gemeente en wordt het bestemmingsplan, indien nodig, aangepast. De beantwoording van de zienswijzen vindt plaats in de ‘Nota van zienswijze’ dat onderdeel wordt van de toelichting.

De gemeenteraad
Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Zij zijn uiteindelijk bevoegd om het plan vast te stellen. Voordat de besluitvorming plaatsvindt in een raadsvergadering wordt het bestemmingsplan voorbesproken in een commissie-vergadering (dit kan per gemeente afwijken). Tijdens deze vergadering besluiten zij of ze het plan als een ‘hamerstuk’ of als een ‘bespreekstuk’ tijdens de raadsvergadering behandelen. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen tijdens de commissievergadering de kans  de zienswijze nader toe te lichten.

‘Hamerstuk’ of ‘bespreekstuk’
Wanneer het plan een ‘hamerstuk’ is, vindt er geen inhoudelijke behandeling meer plaats in de raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering vindt enkel een stemming plaats over vaststelling van het plan.

Is het een ‘bespreekstuk’? Dan wordt het plan in de raadsvergadering besproken. Raadsleden stellen dan vragen over het plan aan het college. Op basis van de antwoorden van het college, neemt de gemeenteraad een besluit het plan wel of niet vast te stellen.

Na afloop van de raadsvergadering wordt het bestemmingsplan nogmaals gepubliceerd. Het plan ligt dan weer voor een periode van zes weken ter inzage. Ook hier is het dan weer in te zien  via de website ruimtelijkeplannen.nl en bij de gemeente. Wanneer belanghebbende het niet eens zijn met het besluit van de gemeenteraad kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Is er geen beroep ingediend, dan is het plan na afloop van de inzagetermijn onherroepelijk en zijn de mogelijkheden die in het bestemmingsplan staan officieel. 

Heeft u plannen met uw locatie en wilt u meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op via 013 - 519 94 58 of via e-mail. 

 

Nieuws overzicht