Dit doen wij

Ontwerp wijziging Verordening ruimte 2017 gepubliceerd

Geplaatst: 22-03-2017

Op vrijdag 17 maart heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een ontwerp van de wijzigingen van de Verordening ruimte bekend gemaakt. De wijzigingen zijn het gevolg van de mestdialoog die het afgelopen jaar in Noord-Brabant is gehouden. Er zijn onder andere nieuwe regels opgenomen met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en mestbewerking. Het ontwerp ligt vanaf 17 maart 2017 ter inzage voor een periode van 4 weken (dus tot 14 april). In dit artikel gaan wij kort in op de belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in de ontwerpverordening.

Veehouderijen

In tegenstelling tot de huidige verordening worden in het ontwerp enkel eisen gesteld aan uitbreiding van dierenverblijven. Dit betekent dat de nadere regels niet meer van toepassing zijn bij bouwaanvragen voor bijvoorbeeld een opslagloods of machineberging. Voor bedrijven in midden- en oostbrabant die ‘hokdieren’ houden zijn daartegenover wel nadere eisen opgenomen. Wanneer deze bedrijven willen uitbreiden zal 110% van de oppervlakte van de uitbreiding bij andere stoppende bedrijven moeten worden gesloopt of herbestemd. De provincie noemt dit ‘Staldering’. De gebouwen die kunnen worden gebruik voor Staldering zijn gebouwen die feitelijk aanwezig zijn op een bedrijf en waar de afgelopen 3 jaar hokdieren in zijn gehouden. De exacte invulling van de methodiek met betrekking tot staldering zal door de provincie nog worden uitgewerkt. Zoals het momenteel is opgenomen in de ontwerp-verordening geldt het principe van staldering voor uitbreidingen van dierenverblijven die worden verleend na 17 maart 2017. Een uitzondering hierop geldt voor aanvragen die voor 17 maart volledig zijn ingediend bij het bevoegd gezag (de gemeente)

Daarnaast worden in de verordening extra voorwaarden opgenomen waardoor bedrijven een groter bouwperceel kunnen krijgen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld het bouwperceel vergroten tot maximaal 2 hectare wanneer deze extra maatregelen neemt met betrekking tot het verduurzamen van het bedrijf. Hiervoor moet het bedrijf een BZV-score halen van 8,5 punten. Een andere mogelijkheid om het bouwperceel te vergroten is wanneer dit nodig is vanwege bovenwettelijke eisen voor dierwelzijn (bedrijfsconcepten). Hierbij worden dan ook de maximale dieraantallen op het bedrijf vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor deze ontwikkeling wordt een advies gevraagd bij deskundigen die door de provincie worden benoemd.

Mestbewerking

In de gewijzigde regels worden agrarische bedrijven de mogelijkheid gegeven om mest van het eigen bedrijf te bewerken op het bedrijf. Bewerking van mest van derden is in principe enkel toegestaan op een daarvoor geschikt bedrijventerrein, een uitzondering hierop is het bewerken van mest afkomstig van meerdere rundveehouderijen mits wordt voldaan aan nadere specifieke voorwaarden zoals de maximale capaciteit (25.000 ton per jaar) en bewerkingsprocedé (minimaal 50% van het volume moet worden omgezet in loosbaar water).

Nieuwe mestbewerkingsinitiatieven (of uitbreiding van bestaande initiatieven) voor bewerken van mest van derde door bijvoorbeeld loonwerkbedrijven wordt in de gewijzigde verordening onder zeer strikte voorwaarden mogelijk gemaakt. Zo moet onder andere de mest met pijpleidingen worden aangevoerd naar het bedrijf en moet ook hierbij minimaal 50% van het volume van de mest worden omgezet in loosbaar water.

Gevolgen

De voorgestelde wijzigingen hebben grote gevolgen voor ondernemers in het buitengebied. Wij als Van Dun Advies zullen de wijzigingen van de Verordening ruimte kritisch bekijken en tijdens de inzagetermijn een reactie sturen aan de provincie met onze bevindingen

Nieuws overzicht