Dit doen wij

Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor type C-inrichtingen

Geplaatst: 16-05-2023

Vanaf 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht uitgebreid met een plicht ter verduurzaming van het energiegebruik.  Dit leidt tot een aantal wijzigingen. Zo is de energiebesparingsplicht straks ook van toepassing op type C-inrichtingen. Bedrijven moeten aan provincies en gemeenten informeren welke energiebesparende maatregelen getroffen worden ter verduurzaming van het energieverbruik. 

Voor wie geldt de informatieplicht?
Ter verduurzaming van het energieverbruik werd in juli 2019 de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen al verplicht voor type A- en B-inrichtingen. Vanaf 1 juli 2023 gaat deze verplichting ook gelden voor type C-bedrijven met een jaarlijks verbruik van minimaal 50.000 kWh óf 25.000 m3 aardgasequivalenten. De energiebesparende maatregelen moeten elke vier jaar via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gerapporteerd worden. De eerstvolgende rapportage moet voor 1 december 2023 ingediend zijn.  

In de gewijzigde energiebesparingsplicht zijn EU ETS-inrichtingen en glastuinbouw-inrichtingen die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem en inrichtingen met een meerjarenafspraak energie-efficiënte niet langer meer uitgezonderd van de energiebesparingsplicht.

Klik hier voor de video waarin de energiebesparingsplicht in vogelvlucht wordt uitgelegd. 

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Vanaf 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht uitgebreid met een plicht ter verduurzaming van het energiegebruik. Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten samengevat:

  • Energiebesparingsplicht wordt naast type A- en type B-inrichtingen ook van toepassing voor type C-inrichtingen;
  • De grens van het verbruik van een inrichting, om te voldoen aan de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, blijft 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgasequivalenten;
  • Inrichtingen met een meerjarenafspraak energie-efficiënte, EU ETS-inrichtingen en glastuinbouw-inrichtingen die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem zijn niet langer uitgezonderd van de energiebesparingsplicht;
  • Voor bedrijven met een jaarlijks verbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent geldt een onderzoekplicht;
  • Inrichtingen die zelfvoorzienend zijn en geen energie onttrekken van het net zijn uitgezonderd van de verplichting tot het verduurzamen van energieverbruik;
  • De verplichting om te rapporteren binnen één jaar na oprichting van een inrichting komt te vervallen. Dit wordt (net als bestaande inrichtingen) een vierjaarlijkse cyclus.

Wat moet er in de rapportage staan?
Bij het invullen van de rapportage wordt bedrijfsspecifieke informatie per inrichting gevraagd, waaronder elektriciteit- en gasverbruik van uw inrichting. Het elektriciteitsverbruik is de hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor verlichting en apparaten in de bedrijfsgebouwen. Hier mag zelf opgewekte elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen niet van worden afgetrokken. Aan de hand van dit rapport bepaalt het bevoegd gezag of een controle nodig is om te bepalen of de inrichting voldoet aan de energiebesparingsverplichting. Voor bedrijven en instellingen met meerdere locaties heeft RVO een hulpmiddel (XML-upload) ontwikkelt. Hiermee dient u in eLoket, in één keer, de gegevens in van meerdere locaties. 

Bij het invullen van de rapportage gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Er kan worden afgeweken van de erkende maatregelen door een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel te treffen. 

De rapportage dient vóór 1 december 2023 ingediend te zijn bij RVO via eLoket.

Mijn.RVO.nl
Vanaf 1 juli 2023 is het mogelijk om de rapportage in te vullen via het eLoket op mijn.RVO.nl. Hiervoor is een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig. Nadat de van toepassing zijnde bedrijfstak(ken) geselecteerd is, worden alle erkende maatregelen van deze bedrijfstak weergegeven. Per maatregel moet aangegeven worden of deze wel of (nog) niet is uitgevoerd, of dat er een alternatieve maatregel wordt genomen. Na het rapporteren in eLoket ontvangt u het rapport via e-mail.

Meer informatie
Op de website van RVO vindt u meer informatie over de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Met het invullen van de rapportage via eLoket bij RVO kan gebruik worden gemaakt van de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing, waarin u stap voor stap wordt begeleid.

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van deze informatieplicht.

Nieuws overzicht