Dit doen wij

Fosfaatreductieplan versus Wet natuurbescherming

Geplaatst: 08-02-2017

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming mogelijk wanneer vergunning niet (geheel) wordt gebruikt.

Voor veehouderijen is in de Wet natuurbescherming een vergunningplicht of meldingsplicht opgenomen voor projecten die een mogelijk negatief effect hebben op de Natura2000-gebieden. Dit artikel is vooral van belang voor melkveehouderijen. Het houden van minder dieren, bijvoorbeeld in verband met het fosfaatreductieplan, kan voor hen ook gevolgen hebben in het kader van de Wet Natuurbescherming. Wanneer het bedrijf in bezit is van een geregistreerde melding in het kader van de PAS betekent het houden van minder dieren een overtreding van de Wet Natuurbescherming.

Vergunning Wet Natuurbescherming

Bedrijven waarbij een vergunningsplicht geldt in het kader van de PAS, dienen bij aanvang van de uitbreiding (in dieren of het bouwen van een nieuwe stal) in het bezit te zijn van een verleende vergunning Wet Natuurbescherming. Indien de beoogde uitbreiding niet binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning is gerealiseerd, kan het ongebruikte gedeelte van de vergunning ingetrokken worden. Deze intrekking kan pas worden uitgevoerd wanneer door de provincie is geconstateerd dat er gedeeltelijk geen gebruik is gemaakt van de vergunning. Na intrekking kan het bedrijf een nieuwe vergunning aanvragen om de veestapel weer uit te breiden, het is echter maar de vraag of er op dat moment nog voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om de uitbreiding te vergunnen.

Melding Wet natuurbescherming

Wanneer bedrijven meldingsplichtig zijn, dienen deze bedrijven voorafgaand aan de uitbreiding/wijziging een melding te doen. Wanneer er sprake is van bouwen van een nieuwe stal mag een melding niet eerder gedaan worden dan 2 jaar voor het in gebruik nemen van de stal. Als er enkel sprake is van het veranderen van de veebezetting mag een melding formeel niet eerder worden gedaan dan 3 maanden voor aanvang. Dit betekent dat binnen respectievelijk 2 jaar of 3 maanden na indienen van de melding de aangevraagde dieraantallen gehouden moeten worden. Wanneer in de gestelde termijn de aangevraagde dieraantallen niet worden gehouden, is er formeel sprake van een overtreding van de voorschriften uit de Wet Natuurbescherming. Het is in de wet niet opgenomen of de verkregen rechten uit de melding van rechtswege komen te vervallen of kunnen worden ingetrokken.

Gevolgen

Het fosfaatreductieplan heeft tot gevolg dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden / overmacht. U kunt proberen te voorkomen dat de vergunning ingetrokken wordt door de volgende stappen te ondernemen:

  • Aantonen dat u na de melding/vergunning op basis van de PAS bent begonnen met de uitbreiding van het aantal dieren en realisatie van de stal. U hebt dan reeds gedeeltelijk gebruik gemaakt van de ontwikkelingsruimte.
  • In 2018 weer aan de slag te gaan om gebruik te maken van de door u gevraagde ontwikkelingsruimte door het aankopen van fosfaatrechten.

 

Wilt u meer informatie over het fosfaatreductieplan neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws overzicht