Dit doen wij

De nieuwe Omgevingswet: wat betekent dit voor u?

Geplaatst: 08-09-2023

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2024 in werking. Deze nieuwe wet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving,  ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet, zal deze wet straks eenvoudiger worden. Maar wat betekent dit nou voor u? Lees verder.  

De Omgevingswet zal bestaan uit vier Algemene maatregelen van bestuur: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsbesluit. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.

Daarnaast worden er momenteel verschillende websites gebruikt voor het indienen van aanvragen en het raadplegen van planregels zoals Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), het Omgevingsloket (OLO) en ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt met de ingang van de Omgevingswet één website, het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat betekent dit voor u?

1. Milieu en ruimtelijke ordening

In onderstaande tabel is aangegeven wat de toekomstige procedures worden voor uw ontwikkeling. De volgende procedures zijn van toepassing onder de Omgevingswet:

  • Regulier: 8 weken (+ 6 weken verlenging)
  • Uitgebreid: 26 weken (+ 6 weken verlening)
  • Melding: 4 weken voorafgaand

Gekeken naar het aspect milieu zijn er geen hele grote veranderingen te verwachten. De procedures komen overeen met de huidige wet. Gekeken naar het aspect ruimtelijke ordening verandert er wel meer, zo worden bestemmingsplannen omgezet in omgevingsplannen. Naast ruimtelijke regels wordt hier ook gemeentelijk beleid in verwerkt, zoals een geurverordening of de welstandsnota. Er zijn drie mogelijkheden om een initiatief mogelijk te maken, indien deze niet passend is in het omgevingsplan:

  • Opa (omgevingsplanactiviteit), dit is te vergelijken met een binnenplanse afwijking van nu.
  • Bopa (buitenplanse omgevingsplanactiviteit), dit is te vergelijken met een projectafwijking van nu.
  • Wijzigen van een omgevingsplan, dit is te vergelijken met een wijzigingsplan of een partiële herziening van het bestemmingsplan van nu. 

Naar de ruimtelijke ordening gekeken, is de grootste verandering dat het Omgevingsplan gemeente specifiek kan worden opgesteld. Dit betekent dat onder de nieuwe wet het straks per gemeente verschillend kan zijn voor welke activiteiten een melding, opa, Bopa of wijziging van het omgevingsplan moet worden aangevraagd.

 * gemeenten kunnen voorafgaand aan een Bopa aangeven of de aanvraag via de reguliere procedure verloopt of via de uitgebreide procedure.

Naast het bovenstaande is in het kader van milieu de grootste verandering dat er in de nieuwe Wet niet meer wordt gesproken over een inrichting maar er wordt gekeken naar activiteiten (milieubelastende activiteiten). Wanneer een activiteit een milieubelastende activiteit bedraagt en of deze meldings- of vergunningsplichtig is staat opgenomen in het Bal.

2. Bouw

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborg voor het bouwen gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. 

Gekeken naar de regels met betrekking tot bouw is de grootste verandering dat in de Omgevingswet een ‘knip’ ontstaat in de omgevingsvergunning:

  • een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
  • een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit

De gemeente toetst een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aan het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), de bouwverordening en de welstandsnota. Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit getoetst aan de technische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het maatwerk in het omgevingsplan.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) zijn gevolgklassen opgenomen voor verschillende bouwactiviteiten. Indien de activiteit onder gevolgklasse 1 valt, dient er een andere procedure te worden doorlopen dan bijvoorbeeld gevolgklasse 2 of 3. Vanaf 1 januari 2024 betekent voor een gevolgklasse 1 activiteit dat een onafhankelijke kwaliteitsborger de procedure en bouw begeleid in plaats van de gemeente. Een ontwikkeling valt onder gevolgklasse  1 als het gaat om ontwikkeling met beperkte persoonlijke gevolgen, bijvoorbeeld woningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen of stallen voor dieren welke onder een meldingsplicht vallen.

Wanneer een bouwaanvraag valt onder een gevolgklasse 2 wordt alles getoetst door de gemeente. Dit  gaat dus over het schetsplan, maar ook de kwaliteitsborging. Een ontwikkeling valt onder gevolgklasse 2 als het gaat om een ontwikkeling met reële kans op persoonlijke gevolgen, bijvoorbeeld gemeentehuizen, grote woongebouwen of stallen voor dieren welke onder een vergunningsplicht vallen.

Als laatste is er nog een gevolgklasse 3, dit gaat over ontwikkelingen met kans op aanzienlijke gevolgen, bijvoorbeeld voetbalstadions of ziekenhuizen.

Bij Van Dun Advies leiden wij medewerkers op om als kwaliteitsborger een bouwactiviteit te begeleiden. Daarnaast blijven onze werkzaamheden met betrekking tot bouwactiviteiten ongewijzigd. Dit betekent dat wij u van dienst blijven, als bouwkundig tekenaar en/of kwaliteitsborger. 

Voor meer informatie neem contact met ons op via info@vandunadvies.nl of telefoonnummer 013 – 519 94 58. 

 

 

Nieuws overzicht