Dit doen wij

Wijzigingen milieuwetgeving per 1 januari 2018

Geplaatst: 12-05-2017

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe artikelen in de wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Enkele relevante wijzigingen zijn het verplicht afdekken van open mestbassins en de invoer van strengere emissiefactoren voor nieuwe melkveestallen.

Open mestbassins afdekken

Heeft u nog een mestbassin of mestsilo van voor 1987 die niet voorzien is van een afdekking? Deze mestbassins dienen volgens het Activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2018 te worden voorzien van een afdekking. Deze afdekking moet, net als het mestbassin, worden voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode is.

Strengere emissiefactoren voor nieuwe stallen

Voor melkveestallen die na 1 januari 2018 worden gerealiseerd gelden volgens het Besluit emissiearme huisvesting strengere emissiewaarden dan de huidige maximale waarde. Na 1 januari 2018 geldt een maximale emissiewaarde van 8,6 kg per dierplaats per jaar.

Hierbij wordt gekeken naar het moment dat de stal is opgericht, dit is het moment dat de stal gereed is voor het huisvesten van dieren. Wanneer u een stal aan het bouwen bent en het huisvestingsysteem voldoet niet aan de strengere emissiewaarden is het dus belangrijk dat de stal voor 1 januari 2018 gereed is.

Nieuws overzicht