Dit doen wij

Wijziging provinciaal beleid stalaanpassingen

Geplaatst: 03-03-2023

Tijdens de bijeenkomst van de Provinciale Statenvergadering van Noord-Brabant op 3 maart 2023, zijn er enkele besluiten tot wijziging van het provinciale beleid ten aanzien van stalaanpassingen besloten. Wij brengen u graag op de hoogte van de wijzigingen en adviseren u, ondanks alle onduidelijkheid, tijdig met uw plannen aan de slag te gaan.

In het kort houden de wijzigingen het volgende in:  

  • Per 1 juli 2024 dienen alle stallen ouder dan 15 jaar (of 20 jaar bij rundveestallen) te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de provinciale Verordening. Dat betekent dat de stallen dan feitelijk moeten zijn aangepast – lees emissiearm zijn gemaakt - en de benodigde toestemmingen (melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning milieu en Natuurbeschermingsvergunning) zijn verleend.
  • Vóór 1 oktober 2023 dient de vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming te zijn ingediend, en bij het ontbreken van een WNB-vergunningplicht de milieuaanvraag of -melding.

De datum dat de stallen moeten voldoen aan de strenge emissienorm is dus verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Het huidige provinciebestuur heeft aangekondigd hierop te gaan handhaven. Alleen ondernemers die tijdig een vergunning hebben aangevraagd en deze vergunning vervolgens niet binnen de termijnen is verleend, kunnen rekenen op coulance.

Strengere emissiewaarden per 1 juli 2024
Ook is in het provinciaal beleid opgenomen wanneer welke maximale emissiewaarden van toepassing zijn. Voor met name melkkoeien, geiten, vleesvee, leghennen en (ouderendieren van) vleeskuikens, zijn er vanaf 1 juli 2024 strengere emissiewaarden van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op de  huidige norm moet uiterlijk 1 oktober 2023 een aanvraag worden ingediend. Uit ervaring blijkt dat aanvragen gemiddeld meer dan driekwart jaar duren.

Voorkom strengere emissiewaarden
Dient u uw vergunningaanvraag na 1 oktober 2023 in? Dan wordt op deze aanvraag waarschijnlijk pas na 1 juli 2024 beslist. Dit betekent dat u dan dus te maken krijgt met de strengere emissiewaarden. Daarom is het BELANGRIJK om vóór 1 oktober 2023 een nieuwe vergunningaanvraag te hebben ingediend om te voldoen aan de gestelde emissienormen.

De data zijn nu dus ook formeel een half jaar opgeschoven voor de benodigde stalaanpassingen en driekwart jaar voor het aanvragen van de benodigde toestemmingen. Deze wijziging komt in onrustige en onduidelijke tijd: De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan en deze kunnen gaan leiden tot politieke verschuivingen. Daarnaast hebben we de diverse gerechtelijke uitspraken, waardoor de feitelijke emissiereductie van emissiearme systemen ter discussie staat. De Provincie Noord-Brabant heeft eerder deze week besloten tot een vergunningenstop. En in Den Haag is men bezig met nieuw, landelijk stikstofbeleid, dat gepaard zal gaan met opkoopregelingen.

Verkiezingen
Uiteraard zijn we afhankelijk van wat de politiek gaat doen na de verkiezingen. Wij achten de kans klein dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten vóór 1 oktober 2023 komt met afwijkend beleid. We weten echter niet of er uitstel komt, wanneer dat er komt en voor hoelang.           

Wij helpen u graag, start op tijd! 
Wilt u uiterlijk 1 oktober 2023 een vergunningaanvraag in kunnen dienen, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk te starten met het maken van uw plannen. Uiteraard staan onze adviseurs voor u klaar. Heeft u een eigen adviseur neem dan zo snel mogelijk contact op met hem of haar, zodat wij uw aanvraag spoedig kunnen opstarten. Heeft u geen vaste adviseur? Stuur dan een mail naar info@vandunadvies.nl of bel naar (013) 519 94 58.

 

PS Veel van uw collegaveehouders zitten met dezelfde opgave. De kans is erg groot dat wij het komende half jaar veel aanvragen gereed moeten maken. Om uw aanvraag vóór 1 oktober 2023 in te kunnen dienen, vraagt de nodige inspanningen en tijd van onze kant. Wij hanteren de volgorde van opdrachtverstrekking op basis van binnenkomst.

Nieuws overzicht