Dit doen wij

Wacht de consequenties van het Brabants Beleid niet af!

Geplaatst: 20-12-2018

Op 7 juli 2017 is de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld door de Provinciale Staten. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. Welke stappen gaat u nemen? 

Veehouders moeten hun bestaande huisvestingsystemen op 1 januari 2020 aangepast hebben aan de maximale ammoniakemissie-eisen. Voldoet u nu al aan het Besluit emissiearme huisvesting? Dan mag u dit onder voorwaarden uitstellen tot 1 januari 2022. Een voorwaarde is dat voor 1-1-2020 een melding of vergunningsaanvraag moet zijn ingediend waarbij wordt aangeven hoe u gaat voldoen aan de nieuwe eisen. Het komt er op neer dat vanaf 2020 alle stallen ouder dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) aangepast moeten worden aan de dan geldende maximale emissie-eis. Deze eisen worden stapsgewijs strenger richting 2028.  

Er lopen op dit moment diverse procedures tegen het besluit van Provinciale Staten. Deze zullen wellicht enige tijdswinst opleveren en ervoor zorgen dat de plannen wat bijgeschaafd worden. De verwachting is echter dat het beleid in grote lijnen overeind blijft. Duidelijkheid hieromtrent wordt pas verwacht rond zomer/najaar van 2019. Helaas resteert er dan te weinig tijd om nog te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Ons advies is om niet af te wachten en nu al de consequenties voor uw bedrijf inzichtelijk te maken. 

 
Emissiereducerende technieken 

De provincie wil een emissiereductie bij alle diercategorieën, ook de sectoren waarvoor tot op heden geen reducerende stalsystemen zijn erkend. Luchtwassers moeten op termijn vervangen worden door systemen die het leefklimaat ín de stal verbeteren. De provincie werkt daarom aan een alternatieve Brabantse Rav-lijst met nieuwe, innovatieve systemen die het mogelijk maken om aan de nieuwe eisen te voldoen. Momenteel zijn er al diverse stalsystemen in ontwikkeling, het is echter de vraag of deze op 1 januari 2020 opgenomen zijn in deze emissielijst. 

Omdat de Rav-lijst nog niet gereed is, eist de provincie op dit moment dat er stalsystemen worden toegepast die nog niet officieel zijn erkend. Er moet nog veel geïnnoveerd worden om veehouders te voorzien van systemen die het mogelijk maken te voldoen aan de nieuwe eisen. Tot die tijd hebben veehouders hoofdzakelijk de volgende mogelijkheden:  

  • Varkensstallen: Alle stallen voorzien van een luchtwasser. 
  • Rundveestallen: Het toepassen van emissiearme vloeren. 
    Voor de melkrundvee zijn recent twee nieuwe vloeren erkend die ook toepasbaar zijn in bestaande stallen op de bestaande rooster.  
  • Vleeskalveren: Het toepassen van luchtwassers in de stallen. Andere alternatieven zijn nog volop in ontwikkeling 
  • Geitenstallen: Alle stallen voorzien van een luchtwasser. 
  • Pluimveestallen voor vleeskuikens: Het toepassen van een warmtewisselaar of luchtwasser. 
  • Pluimveestallen voor legkippen: Het toepassen van een beluchtingssysteem. 

Voor alle sectoren geldt; er wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde emissie-uitstoot van alle stallen samen, elke stal moet op zich voldoen aan de eisen. Intern salderen is dus niet meer mogelijk. 

 

Keuzes op korte termijn 

Rundveestallen ouder dan 20 jaar en geiten-, varkens- en pluimveestallen ouder dan 15 jaar moeten in 2022 aan de emissie-eisen voldoen. De vergunningaanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 1 januari 2020 ingediend zijn. U heeft dan tot 2022 de tijd om de veranderingen te realiseren. Indien u vergunningplichtig bent moet voorafgaand aan de aanvraag eerst een MER-besluit worden genomen alvorens een vergunning kan worden aangevraagd. Om tijdig een vergunning te kunnen aanvragen zal op korte termijn actie moeten worden ondernomen. Als er geen vergunning is aangevraagd op 1-1-20 dient uw bedrijf per direct (vanaf 1-1-20) aan de eisen uit het provinciaal beleid te voldoen. 

Er worden dus voor zeer veel bedrijven op korte termijn investeringen gevraagd. Als veehouder wordt u gedwongen om na te denken over uw toekomst. Welke investeringen moet ik doen, verbouw of nieuwbouw? Zijn deze investeringen praktisch en financieel haalbaar? Hoeveel tijd heb ik voordat mijn locatie moet voldoen aan de eisen? Voor welke (bedrijfs-)activiteiten is mijn locatie nog meer geschikt? Is stoppen een optie? 

 

Meer informatie 

Onze adviseurs volgen alle ontwikkelingen rondom de Verordeningen nauwgezet en kunnen deze vertalen naar uw situatie. Zij maken inzichtelijk welke maatregelen u moet nemen om aan de eisen te voldoen en welke procedures moeten worden doorlopen om tijdig een vergunning in te kunnen dienen. Ook kunnen zij u laten zien wat er nog meer mogelijk is op uw locatie. 

 

Nieuws overzicht