Dit doen wij

Verplichte stalaanpassing NB ongewijzigd, uitzondering melkvee- en kalversector

Geplaatst: 04-09-2023

Het aanstaande college van Gedupudeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant heeft vrijdag 1 september het bestuursakkoord bekend gemaakt. In dit bestuursakkoord wordt vastgehouden aan de verplichtte stalaanpassingen voor veehouders in de provincie. Extra tijd is er enkel voor de melkvee- en kalversector. Lees hieronder verder.

Alle stallen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar moeten zijn voorzien van emissiereducerende systemen. De deadline dat deze oude stallen moeten zijn voorzien van emissiereducerende systemen blijft, volgens het bestuursakkoord, staan op 1 juli 2024 met een uitzondering voor de melkveesector en kalversector.

Extra tijd voor melkvee- en kalversector
Voor deze sectoren geldt dat deze moeten zijn aangepast voor 1 januari 2026. Deze stallen krijgen dus 1,5 jaar extra de tijd. De reden voor het provinciebestuur om voor deze stallen uitstel te verlenen is omdat er nog geen bewezen systemen beschikbaar zijn die voldoen aan de normen die in de provincie momenteel gelden. Aan deze ondernemers wordt gevraagd om de komende jaren (voor 1-1-26) een keuze te maken uit de systemen die hopelijk beschikbaar komen. Negen maanden voor de nieuwe deadline zal GS bekijken of er voldoende systemen beschikbaar zijn waardoor er tijdig duidelijkheid kan worden geboden.

Nog veel onduidelijk
Met de tekst die nu in het bestuursakkoord is opgenomen is helaas nog veel onduidelijk. Onbekend is of de deadline voor het indienen van een aanvraag om natuurvergunning (is nu 1 oktober aanstaande) voor de melkvee- en kalversector ook wordt aangepast en of de strengere emissie-eisen die gelden voor aanvragen die worden ingediend na 1 juli 2024 ook worden opgeschoven. Vanwege deze onduidelijkheid adviseren wij ondernemers om de aanvragen toch voor 1 oktober aanstaande in te dienen. Het is immers onduidelijk wanneer het voornemen zoals hierboven beschreven ook juridisch wordt verankerd in de provinciale verordening.

Dien uw aanvraag in voor 1 oktober
Daarnaast is in het bestuursakkoord de volgende passage opgenomen: ‘Voor ondernemers die al maatregelen getroffen hebben voor 1 oktober 2023 in het kader van de stallendeadline in de (Interim) Omgevingsverordening handhaven wij de vrijwaringstermijn van 20 jaar bij rundvee en 15 jaar bij overige diersoorten, voor zover het onze bevoegdheden betreft.’ Wat deze passage exact betekent is onbekend maar we hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te krijgen van de provincie. Omdat ook hier de datum van 1 oktober aanstaande wordt vermeld, is dit een reden temeer om op deze maand een aanvraag in te dienen.

Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar: Bestuursakkoord 2023 - 2027 - Provincie Noord-Brabant

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Van Dun Advies via e-mail of telefoon 013 – 519 94 58.

Nieuws overzicht