Dit doen wij

Strengere ammoniakemissie-eisen vervroegd

Geplaatst: 16-06-2017

Alle veehouders moeten hun bestaande traditionele huisvestingsystemen op 1 januari 2022 aangepast hebben aan de maximale ammoniakemissie. Voor deelnemers aan de stoppersmaatregel geldt deze eis vanaf 1 januari 2020. Deze regel geldt voor huisvestingsystemen ouder dan 15 jaar. Voor rundveestallen geldt hiervoor 20 jaar.

Gedeputeerde Staten willen via een samenhangend pakket van maatregelen het lopende transitieproces in de Brabantse veehouderij versnellen. Daarom zullen zij op de statendag op 23 juni 2017 de ‘versnelling transitie naar een duurzame veehouderij’ behandelen. Onderdelen hiervan zijn onder andere het stalderingsbeleid, aanscherping van de minimale score in het kader van de ‘Brabantse zorgvuldigheidsscore’ en de strengere ammoniakemissie eisen eerder dan 2028. Op 7 juli zal dan gestemd worden om deze wijzigingen al dan niet vast te stellen.

De strengere eisen om te voldoen aan de ‘Brabantse zorgvuldigheidsscore’ hebben gevolgen voor alle veehouders wanneer deze hun bedrijf qua oppervlakte willen uitbreiden. Het stalderingsbeleid heeft enkel gevolgen voor veehouders wanneer deze hun bedrijf willen uitbreiden met ‘hokdieren’. De aanscherping van de maximale ammoniakemissie heeft gevolgen voor bestaande én nieuw te bouwen stallen.

Maximale ammoniakemissie-eisen

Alle veehouders moeten hun bestaande traditionele huisvestingsystemen op 1 januari 2022 aangepast hebben aan de maximale ammoniakemissie. Voor deelnemers aan de stoppersmaatregel geld deze eis vanaf 1 januari 2020.

Het komt er op neer dat vanaf 2020 alle stallen ouder dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) dienen te worden aangepast aan de dan geldende maximale emissie-eis. Voldoet u nu al aan het Besluit emissiearme huisvesting dan mag u dit onder voorwaarden uitstellen tot 1 januari 2022.

Stallen van voor 2005 dienen op deze datum dus aangepast te zijn. Stallen die zijn vergund op een tijdstip later dan 2005 dienen aangepast te worden op het moment dat de vergunning hiervoor 15 jaar oud is. Let wel, het gaat hierbij over de milieuvergunning (of melding) en niet over de bouwvergunning of het moment van realiseren van het huisvestingsysteem.

Deze maximale emissiewaarden worden in stappen aangescherpt. Zo zijn eisen gesteld waaraan voldaan moet worden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023, tussen 1 januari 2024 en 31 december 2017 en na 1 januari 2028.

Ook zijn er voor veel diercategorieën strengere eisen opgenomen voor huisvestingsystemen van nieuwe stallen die op dit moment nog dienen te worden aangevraagd. Daarbij komt dat in de nieuwe verordening ook maximale emissies zijn opgenomen voor geiten en voor vrouwelijk jongvee (gehouden op roostervloer), zoogkoeien en vleesstieren.

Voor varkens dienen alle huisvestingsystemen ouder dan 15 jaar direct te voldoen aan 85% reductie. De normen voor pluimvee worden richting de toekomst in de eerder genoemde jaartallen in stappen aangescherpt t.o.v. de huidige norm.

Daarnaast is het in de toekomst niet meer voldoende om als bedrijf gemiddeld te voldoen aan deze eisen maar dient elk afzonderlijk huisvestingsysteem op zichzelf te voldoen.

 

Praktijkvoorbeelden

Hieronder volgen voor een tweetal voorbeelden van bedrijven die de laatste jaren een aantal stallen hebben gerealiseerd.

 

Voorbeeld 1: Veehouder met 4 stallen voor het houden van jongvee op roostervloer (voldoen indien ouder dan 20 jaar)

                

Onherroepelijke vergunning

Emissie ten tijde van vergunning (oprichting)

Uiterlijk aanpassen

Max. emissiefactor

Uiterlijk aanpassen

Max. emissiefactor

Stal 1

1-7-2002

4,4

1-7-2022

2,5

1-jul-42

2,2

Stal 2

1-7-2007

4,4

1-7-2027

2,2

-

-

Stal 3

1-7-2011

4,4

1-7-2031

2,2

-

-

Stal 4

1-7-2018

2,5

1-7-2038

2,2

-

-

 

Voorbeeld 2: Veehouder met 3 stallen voor het houden van vleesvarkens (voldoen indien ouder dan 15 jaar)

             

Onherroepelijke
vergunning     

Emissie ten tijde van vergunning
(oprichting)     

Uiterlijk
aanpassen     

Max.
emissiefactor

Stal 1

1-7-1998

3

*1-7-2020

0,453

Stal 2

1-7-2008

1,5

1-7-2023

0,453

Stal 3

1-7-2014

0,45

-

-


 * Indien dit bedrijf niet meedoet aan de stoppersmaatregel dient deze stal, onder voorwaarden, pas op 1 januari 2022 aangepast te worden.

 

Meer informatie

Voor vragen omtrent deze aangescherpte regels kunt u contact opnemen met Ruud Jansen via 0493 745015 / ruudjansen@vandunadvies.nl, of een van onze andere (veehouderij)adviseurs.

 

 

Nieuws overzicht