Dit doen wij

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017 Eersel

Geplaatst: 15-11-2017

In het voorjaar heeft de gemeente Eersel het voorontwerpbestemmingplan ‘Buitengebied Eersel’ kenbaar gemaakt. Op 2 november jl. heeft de gemeente Eersel het vervolg ingezet en het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ ter inzage gelegd. Wij brengen de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht. 

In het bestemmingsplan is onder andere het nieuwe provinciale beleid voor de veehouderij en de bouwstop voor de geitenhouderij meegenomen.

 

Verordening ruimte Noord-Brabant

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de regels van de Verordening ruimte Noord-Brabant, zoals deze gelden sinds 8 juli 2017, voor het eerst verwerkt door de gemeente Eersel. Het is nu voor veehouderijen verplicht om bij uitbreiding te voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en er moet een omgevingsdialoog gehouden worden. Daarnaast zijn de regels voor staldering, geur en fijnstof en mestbewerking opgenomen. Kort gezegd:

-          Uitbereiding bouwvlak is mogelijk tot maximaal 1,5 hectare, waarbij voor ruwvoeropslag uitbreiding tot 2 hectare mogelijk is.

-          Toetsing aan de BZV en de geur en fijnstof-normen is nodig;

-          Er moet een omgevingsdialoog gehouden worden;

-          Stalderingsregeling is opgenomen, wat inhoud dat toename van oppervlak dierenverblijf van een hokdierhouderij (veehouderijen met uitzondering van nertsenhouderij, melkrundveehouderij en een schapenhouderij) alleen mogelijk is indien elders 110% aan gebouwen van een hokdierhouderij wordt gesaneerd of herbestemd.

 

Overige onderwerpen

-          Wijzigingen van het bedrijf die leiden tot een verandering van de stikstofdepositie zijn niet zonder meer toegestaan.

-          Binnen de agrarische bestemmingen zijn er veel mogelijkheden voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, zorg, statische opslag, etc. Hieraan zijn wel verschillende voorwaarden verbonden en deze mogelijkheden kunnen gemaximaliseerd worden. De opgenomen voorwaarden zijn veranderd ten opzichte van het oude plan. Dit is per activiteit verschillend.

-          Functieverandering en hergebruik zijn in het nieuwe plan aanzienlijk beperkt. Alleen het wijzigen naar een woonbestemming is nog opgenomen. Voor andersoortige ontwikkelingen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk en kan de gemeente maatwerk toepassen.

 

Gevolgen

De gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van uw locatie(s) kunnen groot zijn, controleer de regelingen dan ook goed. Het is belangrijk dat de bestaande rechten van uw locatie goed zijn overgenomen en, indien u ontwikkelingsplannen heeft, deze nog mogelijk zijn binnen de nieuwe regels. Het is met name belangrijk om na te gaan of uw locatie over de juiste bestemming, bouwvlak en aanduidingen beschikt.

 

Verdere procedure

Tegen dit bestemmingsplan kan tot en met 13 december 2017 een zienswijze worden ingediend.

De stukken van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ zijn te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0770.BPB20170049-ONTW

 

Meer informatie

Wij kunnen voor u controleren over welke bestemming, bouwvlak of aanduidingen uw locatie in het nieuwe bestemmingsplan beschikt. Indien nodig kunnen wij ook een zienswijze voor u opstellen en indienen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 013-5199458 of info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht