Dit doen wij

Gasaansluiting nieuwbouw per 1 juli verboden

Geplaatst: 01-06-2018

Per 1 juli 2018 vervalt de aansluitplicht voor aardgas. Heeft u nieuwbouwplannen? Dan heeft deze wetswijziging ook gevolgen voor u. Omdat de netbeheerder alleen wettelijke verplichte taken mag uitvoeren, komt het vervallen van de aansluitplicht neer op een verbod op aardgasaansluiting.

Deze wetswijziging van de Gaswet heet ‘Voortgang energietransitie’ (VET) en werkt door op het Bouwbesluit. Dit betekent dat na 1 juli 2018;

  • Aanvragen voor een bouwvergunning van een woning of bedrijf alleen verleend kunnen worden als deze géén aardgasaansluiting hebben. Aanvragen mét een aardgasaansluiting worden geweigerd.
  • Geen enkel nieuwbouwplan op een inbreidingslocatie waar al een aardgasnet ligt, op dit bestaande net mag worden aangesloten. Ook niet als het gaat om een enkele woning of bedrijf.
  • Uitzonderingen alleen om zwaarwegende redenen van algemeen belang mogelijk zijn.

 

Uitzonderingen

Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waar de netbeheerder toch een aansluiting moet verzorgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en structurele situaties. De gemeente moet dan wel goed kunnen onderbouwen waarom een gasaansluiting toch wordt toegestaan.

Uitzonderingen bij tijdelijke situaties kunnen worden gemaakt om vertraging in de woningbouwproductie te voorkomen. Vertraging kan ontstaan als het bouwwerk niet eenvoudig kan worden voorzien van een alternatief, of doordat er voor de aanpassing schaarse productiemiddelen benodigd zijn. In beide gevallen moet de vergunning voor het project in de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 worden aangevraagd.

Uitzonderingen bij structurele situaties kunnen worden gemaakt als een bouwproject financieel onhaalbaar wordt doordat het aardgasvrije alternatief tot te hoge meerkosten leidt. De toepassing van de verschillende soorten warmtepompen (bodem, grondwater en lucht) is locatieafhankelijk en kan beperkt worden door wettelijke voorschriften op het gebied van geluid en lucht. Als het technisch of wettelijk onmogelijk is om het project aardgasvrij te maken kan ook een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarden zijn;

  • Het betreffende project moet noodzakelijk zijn voor het publieke belang (de regionale woningmarkt komt bijvoorbeeld in gevaar).
  • Het gemeentelijk beleid voor een aardgasvrije wijk moet duidelijk zijn uitgewerkt.
  • Het moet aantoonbaar zijn dat de financiële haalbaarheid in het geding komt.
  • Het moet aannemelijk zijn dat het plan binnen 5 jaar wordt uitgevoerd.

Het advies van de welstandscommissie vormt geen wettelijke belemmering.

 

Meer informatie

Wij adviseren u om per direct rekening te houden met het vervallen van de aansluitplicht. Zelfs reeds ingediende vergunningsaanvragen kunnen namelijk worden overgezet naar aardgasvrije oplossingen. Houd er bij de uitwerking van uw plannen rekening mee dat u geen aardgasaansluiting meer krijgt en dat er géén uitzondering voor uw bouwplan gemaakt wordt. Alternatieven voor aardgas vindt u in deze brochure.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze wetswijziging voor uw bouwplannen? Neem dan gerust contact met ons op via info@vandunadvies.nl of 013-5199458.

 

Nieuws overzicht