Dit doen wij

Brabants beleid; stilstaan is geen optie!

Geplaatst: 20-02-2018

Op 7 juli jongstleden is de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld door de Provinciale Staten. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder, hoe is de stand van zaken nu? Welke stappen gaat u nemen?

De plannen van Provinciale Staten hebben veel stof doen opwaaien. Veehouders moeten hun bestaande huisvestingsystemen op 1 januari 2022 aangepast hebben aan de maximale ammoniakemissie-eisen. Voor deelnemers aan de stoppersmaatregel geldt deze eis vanaf 1 januari 2020. Het komt er op neer dat vanaf 2020 alle stallen ouder dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) aangepast moeten worden aan de dan geldende maximale emissie-eis. Deze eisen worden stapsgewijs strenger richting 2028. Voldoet u nu al aan het Besluit emissiearme huisvesting dan mag u dit onder voorwaarden uitstellen tot 1 januari 2022.

Er lopen op dit moment diverse procedures tegen het besluit van Provinciale Staten. Deze zullen wellicht enige tijdswinst opleveren en ervoor zorgen dat de plannen wat bijgeschaafd worden. De verwachting is echter dat het beleid in grote lijnen overeind blijft.

 

RAV-lijst

De provincie wil een emissiereductie bij alle diercategorieën, ook de sectoren waarvoor tot op heden geen reducerende stalsystemen zijn erkend. Luchtwassers moeten op termijn vervangen worden door systemen die het leefklimaat in de stal verbeteren. De provincie werkt daarom aan een alternatieve Brabantse RAV-lijst met systemen die het mogelijk maken om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Omdat de RAV-lijst nog niet gereed is, eist de provincie op dit moment dat er stalsystemen worden toegepast die nog niet zijn erkend. Er moet nog veel geïnnoveerd worden om veehouders te voorzien van systemen die het mogelijk maken te voldoen aan de nieuwe eisen. Tot die tijd hebben veehouders hoofdzakelijk de volgende mogelijkheden:

Varkensstallen: Alle stallen voorzien van een luchtwasser.

Rundveestallen: Het toepassen van emissiearme vloeren of chemische luchtwassers.

Geitenstallen: Alle stallen voorzien van een luchtwasser.

Pluimveestallen voor vleeskuikens: Het toepassen van een warmtewisselaar of luchtwasser.

Pluimveestallen voor legkippen: Het toepassen van een beluchtingssysteem.

Voor alle sectoren geldt; er wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde emissie-uitstoot van alle stallen samen, elke stal moet op zich voldoen aan de eisen. Intern salderen is dus niet meer mogelijk.

 

Keuzes op korte termijn

Rundveestallen ouder dan 20 jaar en geiten-, varkens- en pluimveestallen ouder dan 15 jaar moeten in 2022 aan de emissie-eisen voldoen. De vergunningaanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 1 januari 2020 ingediend zijn. U heeft dan tot 2022 de tijd om de veranderingen te realiseren.

Er worden dus op korte termijn investeringen gevraagd. Als veehouder wordt u gedwongen om na te denken over uw toekomst. Welke investeringen moet ik doen, verbouw of nieuwbouw? Zijn deze investeringen praktisch en financieel haalbaar? Hoeveel tijd heb ik voordat mijn locatie moet voldoen aan de eisen? Voor welke (bedrijfs-)activiteiten is mijn locatie nog meer geschikt? Is stoppen een optie?

Als u ervoor kiest om uit te breiden of te stoppen kunt u gebruik maken van de stalderingsregeling. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

 

Meer informatie

Onze adviseurs volgen alle ontwikkelingen rondom de Verordeningen nauwgezet en kunnen deze vertalen naar uw situatie. Zij maken inzichtelijk welke maatregelen u moet nemen om aan de eisen te voldoen en wanneer u uiterlijk een vergunning in moet dienen. Ook kunnen zij u laten zien wat er nog meer mogelijk is op uw locatie.

 

Nieuws overzicht