Dit doen wij

Beleidsregel staldering in werking

Geplaatst: 01-11-2017

Vanaf vandaag is het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant geopend. Voor uitbreidende bedrijven is het mogelijk om een stalderingsbewijs aan te vragen. Hiervoor dient de uitbreidende veehouderij zelf te zorgen voor te slopen of herbestemmen vierkante meters stalruimte binnen zijn stalderingsgebied.

Voor het aanvragen van een stalderingsbewijs wordt door de provincie een online formulier beschikbaar gesteld. Bij de aanvraag moeten verschillende gegevens worden toegevoegd waaruit blijkt dat 110% van de oppervlakte aan uit te breiden stalruimte elders is gesloopt of herbestemd. Het is pas mogelijk om een stalderingsbewijs te verkrijgen als de stallen op de slooplocatie elders daadwerkelijk zijn gesloopt, of als er een bestemmingsplan is gewijzigd op deze locatie.

Het is (nog) niet mogelijk om als stoppend bedrijf de oppervlakte aan stalruimte aan te bieden aan de provincie. Het is voorlopig aan uitbreidende bedrijven zelf om stoppende bedrijven te zoeken, hier een overeenkomst mee te sluiten en deze bedrijven voor de uitbreiding aan te melden bij het stalderingsloket.

Na aanmelding van de uitbreiding wordt de aanvraag getoetst aan de eisen die in de provinciale verordening zijn opgenomen. Indien wordt voldaan aan deze voorwaarden wordt een voorlopig stalderingsbewijs afgegeven. Dit stalderingsbewijs wordt definitief wanneer de vergunning voor de bouw van de uitbreiding volledig is ingediend bij de gemeente. Om de staldering definitief te maken moet binnen 3 maanden na afgifte van het voorlopige stalderingsbewijs, een bewijs van ontvankelijke vergunningsaanvraag aan de provincie worden toegezonden. Indien dit niet gebeurd vervalt het stalderingsbewijs en kan de gesloopte (of herbestemde) oppervlakte voor andere bedrijven worden ingezet.

Vergunningverlening van nieuwe stallen weer mogelijk?

Deze stalderingsregeling maakt vergunningverlening van nieuwe stallen in principe weer mogelijk. In de praktijk zal het echter zeer lastig zijn om op korte termijn vierkante meters te verkrijgen waarmee vergunningen kunnen worden verleend. Op de beëindigingslocatie moeten de stallen immers zijn gesloopt of herbestemd voordat een stalderingsaanvraag kan worden ingediend. Daarnaast is mogelijk dat de gesloopte meters niet worden goedgekeurd door het stalderingsloket.

Het is dan ook van belang dat vooraf goed wordt gekeken of het staloppervlak dat voor staldering wordt ingezet voldoet aan de eisen die door de provincie worden gesteld. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die deelnemen aan het Actieplan Ammoniak (stoppersmaatregelen); van deze bedrijven mag niet het volledige staloppervlak worden ingezet voor staldering. De provincie bepaalt de omvang van de stalderingsmeters naar rato van het gemiddelde percentage van de productie ten opzichte van de volledige productiecapaciteit.

Ook mag het te slopen staloppervlak niet worden ingezet als gebruik is gemaakt van de Ruimte-voor-ruimte-regeling of Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant.

Het is dus van groot belang om alles goed in een overeenkomst tussen beide partijen vast te leggen.

Meer informatie

Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een stalderingsbesluit door mogelijke locaties te screenen en u te begeleiden in het verkrijgen van de stalderingsmeters.

Voor meer informatie over het aanbieden óf zoeken naar stalderingsmeters kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Nieuws overzicht